Προφίλ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H περιοχή εγκατάστασης της μονάδος βρίσκεται στο άκρο της βορειοδυτικής Ελλάδας και της νήσου Κέρκυρας.

Το κλίμα της περιοχής είναι εύκρατο με κύρια χαρακτηριστικά την μεγάλη ηλιοφάνεια και τις πολλές βροχοπτώσεις, κυρίως την περίοδο Οκτωβρίου- Μαρτίου.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον που μπορεί να προκαλεί η λειτουργία της μονάδας ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε. έχει εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εν λόγο μελέτη συνοπτικά αναφέρει:

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: αέρια, ατμοί, αερολύματα, σωματίδια, εκπομπές σωματιδίων, καπνός και σκόνη δεν υπάρχουν λόγο της φύσης της λειτουργιάς της μονάδας.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: η απόρριψη υγρών αποβλήτων αφορά (i) τα προϊόντα μεταβολισμού των ψαριών και (ii) τις απώλειες των ιχθυοτρόφων, τα οποία δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον.

ΧΛΩΡΙΔΑ/ΠΑΝΙΔΑ: δεν προκλείται καμία επιβάρυνση/αλλαγη στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: στερεά απόβλητα δεν υπάρχουν καθώς τα νεκρά ιχθύδια συλλέγονται από ειδικό σάκο θνησιμότητας και τα απορρίμματα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους υγειονομικά πιστοποιημένους και διατίθενται σε πιστοποιημένους φορείς για την περαιτέρω αδρανοποίηση τους.

Από τα παραπάνω εύλογα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η παραγωγική διαδικασία της ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε. επιφέρει μηδαμινή επιβάρυνση στο περιβάλλον.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

25+ Χρόνια Λειτουργίας

Φιλοσοφία-Αρχές

ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.

Σεβασμός στο περιβάλλον.

Διασφάλιση της ποιότητας.

Συνέπεια προς τον πελάτη.

Επιδίωξη της καθαρότητας στη δομή, στη λειτουργία και στην παραγωγή της εταιρείας.

Επιτυχής αντιμετώπιση των προκλήσεων και απαιτήσεων της εσωτερικής και παγκόσμιας αγοράς.

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Αύξηση της παραγωγής των προϊόντων και προωθήσης νέων προϊόντων

Σκοπός

Η εταιρεία ιδρύθηκε με βάση ορισμένους σκοπούς:

  Την εκμετάλλευση υδάτινων (και μη) πόρων στον τομέα της αλιείας και επίσης την διακίνηση και την επεξεργασία τυποποίησης των ιχθύων.

  Την εκμετάλλευση και την εισαγωγή υλικών και μηχανημάτων. Την παραγωγή και την εμπορία προϊόντων συναφών προς την επιχείρηση της ιχθυοκαλλιέργειας και όμοιων προς αυτήν δραστηριοτήτων.

  Την παραγωγή, πάχυνση, εμπορία και τυποποίηση ιχθύων για την ίδρυση μονάδων ιχθυοτροφείων, ιχθυογεννητικών σταθμών και εγκαταστάσεων για τυποποίηση και εμπορία ιχθύων.

  Την παραγωγή ζωικών προϊόντων και υποπροϊόντων με βάση ζωικούς υδάτινους οργανισμούς και μη.

Διαχείριση Παραγωγής

ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.

 1. Έλεγχος και καταγραφή αβιοτικών παραμέτρων (θερμοκρασία, οξυγόνο, οξύτητα νερού κ.α.)
 2. Έλεγχος και καταγραφή θνησιμότητας.
 3. Απομάκρυνση θνησιμότητας (καύση,) καθημερινά.
 4. Έλεγχος και καταγραφή χορηγούμενης τροφής.
 5. Έλεγχος και καταγραφή ρυθμού ανάπτυξης.
 6. Διαλογή ψαριών ομοιογενών μεγεθών που γίνεται με την χρήση διαλογέα και αντλία μεταφοράς ψαριών.
 7. Αραίωση ιχθυοπληθυσμού.
 8. Αλλαγή διχτυών.
 9. Συχνός έλεγχος, επισκευή και επιδιόρθωση διχτυών.
 10. Πλύσιμο διχτυών
 11. Συλλογή, συσκευασία, διάθεση ψαριών εμπορεύσιμου μεγέθους.

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree